Świadomy wybór

Każdy domek zaczyna się od pomysłu na perfekcyjny produkt. Aby osiągnąć zamierzony cel, dbamy o każdy detail, przykładając duże znaczenie do odpowiedniej jakości zarówno surowców wykorzystywanych w produkcji jak i maszyn zaangażowanych w proces ich tworzenia.

Najwyższa jakość

Korzystając ze standardów ISO 9001 gwarantujemy jakość naszych produktów udzielając rękojmi na okres 24 miesięcy a w szczególnych przypadkach wydłużonej nawet do 60 miesięcy (wg ogólnych warunków handlowych firmy Lasita Maja).

Drewno Certyfikowane

Do produkcji naszych budynków używamy surowca pochodzącego z Nordyckiej części Europy. Skandynawska tarcica charakteryzuje się naturalnymi właściwościami, jak twardość, wydłużona żywotność i odporność strukturalna wynikająca z powolnego wzrostu lasu, odpowiednio użyźnionej gleby na terenach gdzie zimy są długie i mroźne.

Dbając o ekologię, wybieramy do naszej produkcji wyłącznie certyfikowany materiał, który gwarantuje iż jest pozyskiwany z lasu w sposób przyjazny środkowisku naturalnemu, co ma odzwierciedlenie w zasadach jakimi kieruje się stowarzyszenie FSC® C004251 (Forest Stewardship Council).

Proces produkcji

Aby dostarczyć produkt o najwyższej jakości, polegamy na doświadczeniu i kwalifikacjach naszych pracowników oraz nowoczesnym parku maszynowym. Nasza produkcja zaczyna sie od tarcicy a kończy na drewnianych domkach, składających się z w pełni przefabrykowanych i pasujących do siebie elementów.


Domek w elementach

Każdy domek spakowany jest na osobnej palecie (badź paru paletach w zależności od wielkości) odpowiednio zabezpieczonych do transportu oraz składowania na zewnątrz. Pasujące do siebie elementy należy złożyć ze sobą przy użyciu podstawowych narzędzi ciesielskich oraz na podstawie załączonej instrukcji montażu.


Dostawa

Domki dostępne są w magazynach centralnych w Estonii, Holandii oraz na Węgrzech. Poprzez rozwiniętą sieć logistyczno-dystrybucyjną, jesteśmy w stanie dostarczyć każdą ilość do wseznego miejsca w Polsce.

Polityja Jakości

Celem polityki jakoŠci jest zagwarantowanie klientom przekonania i pewnoŠci, Že Grupa Lasita Maja jest w stanie zaoferować wysokiej jakoŠci produkt i usługę na uzgodnionych warunkach.
W celu zapewnienia jakoŠci w firmie został wdroŽony system zarzdząnia jakoŠcią , którego naczelnymi zasadami są :
- Koncentrowanie sig na kliencie, zwigkszenie satysfakcji klienta poprzez uwzglgdnienie stawianych przez niego wymagari prawnych i regulacyjnych, ktöre s4 konsekwentnie spelniane poprzez wewngtrzne procesy firmy.
- ZaangaŽowanie i przyw6dztwo kierownictwa, ktõre inspiruje pracownikõw Grupy do osi4gania celÖw organizacji, zapewniaj4c tym samym integracjg wyrnagari systemu zarzqdzania jakoŠci4 Lasita Maja z procesami biznesowymi.
- AngaŽowanie pracownikõw Grupy w celu zwigkszenia efektywnoŠci rozwoju i konkurencyjnoŠci Lasita Maja poprzez zapewnianie pozytywnej atmosfery pr acy J poczlcia spÖj noŠci i loj alnoŠci.
- Nieustanne dzialania ukierunkowane na doskonalenie procesÖw i dziüania im zapobiegaj4ce poprzez myŠlenie oparte na ryzyku zapewniajq zamierzone reztilaty.
- Zapewnienie, Že Grupa posiada funkcjonujQcQ grupg interesu, ktÖra sklada sig ze zdolnych, zainteresowanych samorozwojem, posiadaj4cych niezbgdne kwalifikacje pracownikõw, ktlrzy SQ aktywni i zaangaŽowani w celu wspierani a moŽl iwoŠ c i or ganizacj i w zakres i e o s i 4gan ia p oŽqdany ch cel 6w.
- Minimalizacja szkõd dla Šrodowiska spowodowanych dziala|noŠci4 Lasita Maja i ograniczanie ryZyka, aby zapewniÖ bezpieczeristwo i ochrong Šrodowisk a poprzez wykorzystanie materialÖw naturalnych i odnawialnych.
Poprzez te dzialania realizujemy cel, jakim jest bycie moŽliwie najlepszym wyborem dla naszych klientõw, a tym samym osi4gnigcie satysfakcji przez wszystkich interesariuszy.